Privacy verklaring

Welkom op de website van SKYMOUNTI

Via deze verklaring informeren wij  u over persoonsgegevens die via onze website worden verzameld, waarom deze worden verzamelen en wat wij ermee doen.
Want we vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.
Wij zullen zorg dragen dat alle (persoonlijke) informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacy verklaring erop neer dat wij gegevens:

 • Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • Niet met anderen zullen delen
 • Zorgvuldig beveiligen

Indien er vragen zijn over onderwerpen die niet in deze privacyverklaring staan vermeld, of u heeft een klacht over manier waarop er met uw gegevens wordt omgegaan, stuur dan een e-mail naar info@skymounti.nl.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt door SKYMOUNTI

1. Gebruikersgegevens
Wij verzamelen en verwerken alleen gegevens die u zelf heeft opgegeven.
Dit zijn gegevens die bij een bestelling of een registratie op de site worden gevraagd op te geven, als uw contactgegevens, naam, e-mailadres, en in voorkomende gevallen, woonadres en telefoonnummer.

2. Automatisch gegenereerde informatie
Naast de hierboven genoemde gegevens verzamelen wij ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om de performance van onze website optimaal te houden voor de diverse devices. 

3. Cookies
Daarnaast verzamelen wij informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw (persoons)gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld: 

 • Om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken; 
 • Ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en SKYMOUNTI bij een bestelling; 
 • Om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden; 
 • Om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. 
 • Ter verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor beroepsorganisaties, toezichthouders en overige overheidsinstanties.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden 

SKYMOUNTI zal nooit uw gegevens aan commerciële partijen (derden) verstrekken.
Indien overheidsinstanties om gegevens vragen zullen deze uitsluitend worden verstrekt indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor zover van toepassing sluiten wij met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SKYMOUNTI blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Op welke wijze worden uw (persoons)gegevens beschermt? 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@skymounti.nl.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens 

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens door SKYMOUNTI. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@skymounti.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Op deze kopie van het identiteitsbewijs zijn uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar gemaakt door een zwart lijn/streep. Dit uiteraard ter bescherming van uw privacy.
Na ontvangst van uw verzoek reageren  wij zo snel mogelijk, tot uiterlijk vier weken na indiening van uw verzoek.

Tevens willen wij u erop wijzen dat uw altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als betrokkene willen wij u specifiek wijzen op de volgende artikelen uit de AVG:  

 • Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie is vastgelegd;
 • Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;
 • Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking betrekking heeft op
  – het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; 
  – het nakomen van een wettelijke verplichting; 
  – om redenen van algemeen belang, of
   –wanneer voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 • Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover 
  – u de juistheid van de gegevens ontkent; 
  – de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 
  – we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
  – tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; 
 • Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Nieuwsbrieven
U ontvangt onze nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich na aanmelding te allen tijden weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief aanwezig is, of door contact op te nemen met info@skymounti.nl

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van SKYMOUNTI? 
Onze website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op een advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. SKYMOUNTI heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van een advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacy beleid van toepassing. SKYMOUNTI accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van SKYMOUNTI heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via haar eigen website zijn verkregen. 

Gebruik van COOKIES door SKYMOUNTI
SKYMOUNTI gebruikt technische en functionele cookies op haar website.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij hebben geen inzage in welke persoon of computer onze website bezoekt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ten slot kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

SKYMOUNTI kan cookies verstrekken voor de volgende doeleinden:

 • Analyse. Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren, dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Google Analytics
We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren

We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Het privacy beleid van Google is in te vinden op: www.google.com/privacypolicy.html

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. 

Deze privacyverklaring is op 28 december 2020 voor het laatst geactualiseerd.